• 072 - 582 3087
  • Scheldestraat 20, Alkmaar
  • Ma. t/m zat. 9:00 – 20:00 uur | Zat. en zon. 10.00 - 12.30 uur

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap bij EBS Gym en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via info@ebsgym.nl. EBS Gym (Easy Boxing System) is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 69504296.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een indoor training en/of (kick)boksles) georganiseerd door EBS Gym.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart of Abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een training en/of (kick)boksles.
c. Door aanschaf van een Strippenkaart of een Abonnement, door deelname aan een training of (kick)boksles verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen EBS Gym en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
b. Voor EBS Gym ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van EBS Gym. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen EBS Gym en een Deelnemer bestaat uit:
– een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen en/of (kick)bokslessen.
– een Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal trainingen en/of (kick)bokslessen.
e. Een Deelnemer kan een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement. Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. Een Strippenkaart en/of Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een Strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld op de website van EBS Gym en in de applicatie Grib. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden met deze strippenkaart voor een training of (kick)boksles.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart worden opgeschort. EBS Gym heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
d. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
e. Een Abonnement heeft een geldigheid van minimaal 3 maanden.
f. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand gerekend vanaf de nieuwe maand. Procedure verloopt door middel van een schriftelijke verklaring met daarop vermeld de datum van opzegging via info@ebsgym.nl.

4. PRIJZEN EN BETALING

a. Bij contante betaling dient de Deelnemer een betaling van 3 maanden vooruit te voldoen.
b. De actuele prijzen van het inschrijfgeld de Strippenkaarten en de Abonnementen staan op de website van EBS Gym. EBS Gym heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van EBS Gym. Prijsverhogingen
hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde Strippenkaarten.
c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van EBS Gym Grib.
d. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
e. Een Abonnement wordt betaald via een maandelijkse automatische afschrijving van tenminste 3 maanden.
Bij maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert EBS Gym automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement
f. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond het einde van iedere kalendermaand automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven.
g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die EBS Gym of een door EBS Gym ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan EBS Gym verschuldigd is, aan EBS Gym verschuldigd.
h. EBS Gym heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING

a. De Deelnemer kan een overeenkomst met EBS Gym ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de nieuwe maand waarin de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. De Deelnemer ontbindt door een schriftelijke verklaring (met datum van invulling) in te vullen en online aan EBS Gym te zenden of in persoon te overhandigen aan EBS Gym. Email EBS Gym info@ebsgym.nl
c. Brengt de Deelnemer via de mail van EBS Gym een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt EBS Gym per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
d. Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met EBS Gym te herroepen.
e. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.
f. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van 3 maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING OF (KICK)BOKSLES

a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een training of (kick)boksles aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een training of (kick)boksles.
b. EBS Gym is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op EBS Gym app.
c. EBS Gym heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
d. Buitengewone omstandigheden leveren voor EBS Gym altijd overmacht op en ontheffen EBS Gym van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is EBS Gym ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan een Training of (kick)boksles geschiedt op eigen risico.
b. EBS Gym, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Training of (kick)boksles.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van EBS Gym, haar medewerkers en trainers, is EBS Gym niet aansprakelijk.
d. EBS Gym is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Training of (kick)boksles. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. EBS Gym is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Training of (kick)boksles. Een Training of (kick)boksles is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij
geschikt is voor deelname aan een Training of (kick)boksles. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. EBS Gym behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training of (kick)boksles.
g. EBS Gym is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Training of (kick)boksles.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Training of (kick)boksles is ontstaan, ontstaat of
zal ontstaan.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. EBS Gym respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. EBS Gym gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal EBS Gym deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. De verstrekte informatie op de website https://ebsgym.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
d. De website ebsgym.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van EBS Gym
e. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring.

9. KLACHTEN

a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van EBS Gym zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij EBS Gym te melden en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt
schriftelijk ingediend bij EBS Gym (info@ebsgym.nl) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c. EBS Gym beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien EBS Gym verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene Voorwaarden.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door EBS Gym.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Alkmaar, 1 januari 2022